Algemene voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van v.o.f. ChamberLine (hierna: chamberline.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ´s-Hertogenbosch onder nummer 17220891 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.chamberline.nl

1.2 Door een bestelling bij chamberline.nl te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van chamberline.nl gelden ook ten behoeve van eventueel door chamberline.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van chamberline.nl zijn vrijblijvend. Chamberline.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als chamberline.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. Chamberline.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van chamberline.nl.

3.3 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft chamberline.nl het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (7) werkdagen, tenzij door chamberline.nl anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico te zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door chamberline.nl geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Chamberline.nl garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan ChamberLine te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft chamberline.nl de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan chamberline.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door chamberline.nl terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

 

Vind hier de complete algemene voorwaarden